Algemene voorwaarden

Deze website wordt geëxploiteerd door BlueBird Media. BlueBird Media exploiteert meerdere websites met vele verschillende kenmerken. Deze Algemene Voorwaarden geven een omschrijving van de wijze waarop u onze websites kunt gebruiken.

Door deze site te gebruiken gaat de gebruiker automatisch met deze Algemene Voorwaarden akkoord. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

1. Content en kinderen

De beschikbaar gestelde content kan voor kinderen onder een bepaalde leeftijd niet geschikt zijn. Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het toezicht houden op de toegang van hun kinderen naar onze websites en met name hun gebruik van alle mogelijke gemeenschappelijke gebieden. BlueBird Media is niet aansprakelijk voor het eventueel bezoeken van gedeelten binnen de website die niet voor kinderen geschikt zouden kunnen worden.

2. Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten in de informatie en content die op onze sites beschikbaar zijn, behoren in eigendom toe aan de licentiehouders en gevers. Tenzij anderszins wordt aangegeven, mag de content uitsluitend binnen onze website of die van de licentiehouder/gever worden gebruikt. Content mag niet worden gewijzigd, uitgebeeld, gepubliceerd of aan een ander worden overgedragen of voor enig commercieel doeleind worden gebruikt. Behoudens voor zover dit rechtens is toegestaan, mag u niet de encryptie die de content beschermt, demonteren, decompileren, daaraan iets toevoegen, kopiëren of anderszins kraken of proberen te kraken. De tekstuele content behoord in het geheel toe aan BlueBird Media en mag niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of anderszins aangepast worden. De afbeeldingen op deze website zijn van Depositphotos.com en/of Google afbeeldingen met de optie “Gelabeld voor hergebruik” en dus ook hun eigendom.

3. Beschikbaarheid

Onze websites worden geleverd zoals ze eruit zien. Soms kan het zijn dat sites niet beschikbaar zijn of niet goed werken door onderhoud of omstandigheden die buiten onze macht liggen. Er wordt geen garantie gegeven over de kwaliteit, bruikbaarheid, beschikbaarheid of prestatie van onze sites of welke content op de sites dan ook. Wij behouden ons het recht voor om de content te wijzigen, tijdelijk onzichtbaar te maken of van onze sites te verwijderen, om uw registratie of toegang tot onze sites te schorsen of om op elk moment zonder nadere aankondiging welke site of site kenmerk ook op te heffen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vergoedingen aan de internetprovider en alle mogelijke andere vergoedingen in verband met het gebruik van onze sites.

Het is niet toegestaan de toegang tot of de content op onze sites beschadigen, verstoren of onderbreken en evenmin iets doen waardoor de bruikbaarheid ervan kan worden aangetast of de toegang van een ander op onze sites of de content ervan wordt verstoord. Het is niet toegestaan de sites of de content ervan niet op zodanige wijze gebruiken dat dit onrechtmatig of schadelijk is.

4. Links naar andere sites

Deze website maakt veel gebruik van links naar externe websites. BlueBird Media is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content van deze derden-sites. Uw gebruik van derden-sites zal worden onderworpen aan de algemene voorwaarden van die sites.

5. Afwijzing van aansprakelijkheid

BlueBird Media geeft geen garantie voor de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van enige informatie die op onze sites staat. Voor zover dit rechtens is toestaan, sluiten BlueBird Media en de bij ons aangesloten maatschappijen en/of licentiegevers, alle aansprakelijkheid uit voor eventuele verliezen of schade die door u of welke derden partij dan ook zijn geleden en die al of niet direct, bijkomend of onvoorzien waren of gevolgschade betroffen en die hoe dan ook zijn ontstaan door uw gebruik van of toegang tot een site of het onvermogen om daartoe toegang te krijgen of deze site te gebruiken, met inbegrip van enig verlies van data of schade veroorzaakt door het downloaden van content van onze sites. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd met de wet of als nietig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatste met als doel het verkrijgen van informatie voor het beter laten functioneren van de website die u bezoekt. Deze website maakt gebruik van een cookie voor Google Analytics en Google Adsense. De cookies van Google Analytics worden gegevens verkregen worden over welke pagina bezocht wordt, met welke frequentie en aantallen van bezoekers. Deze gegevens zijn altijd anoniem en nooit te herleiden tot een persoon. De cookie van Google Adsense wordt gebruikt om u de meest passende reclame aan te bieden.

Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker automatisch akkoord met het plaatsen van voorgenoemde cookies. Deze website zal deze gegevens nooit openbaar maken.

Indien gebruiker geen gebruik wenst te maken van deze cookies dan dienen ze in de betreffende browser te worden uitgeschakeld.

7. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn in Nederland tot stand gekomen.